Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

dinsdag 11 december 2018

GEVLEUGELDE WOORDENbeschaving is niets anders dan een poging 
om geweld niet het laatste redmiddel
te doen zijn 
ortega y gasset

een bankier is iemand die geld wil lenen
als u hem kunt bewijzen 
dat u geen geld nodig hebt 

haat is het sterkst en het hevigst
waar de beschaving het geringst is
goethe

rij alsof die andere auto's van u zijn

de wereld is een klok met een barst
ze klept wel, maar klinkt niet
goethe

wie niets weet, maar denkt dat hij/zij alles weet
is duidelijk voorbestemd voor een politieke carrière
bernard shaw

wat u zeggen wilt, zeg dat morgen
japans spreekwoord

politiekers gebonden door bepaalde partijen
verliezen hun vrijheid van denken
en worden slippendragers
harry f.e. vermeir

donderdag 6 december 2018

Gedichtje van Sint-Niklaas Paul Van Ostayen 6 december 2018

in opbouw


Omslagpapiertje van een chocolaatje bij een koffie in de horeca op de Grote Markt van Mechelen (2010)


Gedichtje van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas
appelbaas
uit het Land van Waas
                                                     heilige Paus
                                                     die ging lopen
                                                     uit een deeg van speculaas
kom ons toewaarts
heilige Klaas
wij die wachten op een heel             klein beetje honig
                            Zie ons lippen droog
                            niet van 't bidden is het
                            wel van heel veel kou
                    lieve Paus                          lieve Paus

laad uw ezel laad uw knecht
- appelbaas uit het Land van Waas -
met veel snoep en snoeperij
Wij staan bij  de bakkerij                                  jou te wachten
breng de kleinen in hun schoentje
marsepein en een citroentje
(voor jouw ezel ligt het brood reeds klaar)
Breng de groten - lieve Paus                  lieve Paus -
zonder dat zij 't gissen
laat het zachtjes door de schouw -

een klein beetje moed
en
een zoen van jou
 
                          en vooral
                          geef nonkel Jan
                          nu zijn houten pijp
dan krijg jij een zoen
en jouw ezel ook jouw Boudewijn

                                                    appelbaas
                                                    uit 't Land
                                                    van Waas

Paul Van Ostayen

Boudewijn ? (hier)
als voornaam komt het uit het Germaans en dan betekent "bald", dapper, moedig
en "win", vriend.

In: "De Ring I", W. Huygebaert, F. Ickx en M. Thys, Nederlands Taalboek, Uitgeverij Plantijn , Antwerpen, 4de ed., 1966, blz. 217.
Prent uit de verzameling van H.F.E. Vermeir

zondag 11 november 2018

11 november 100 jaar einde WO I

IN OPBOUW

Ik hoorde veel spreken over NOOIT MEER OORLOG
                                    over 20 miljoen SLACHTOFFERS
dat al tot treurens toe over onze hoofden gestrooid wordt door pers en politiek,De witte papaver symbool van VREDE, het uitschakelen van de oorzaken die tot de oorlog leidden.


MAAR ik hoorde diezelfde 'mannekes en vrouwkes' niet spreken over de  misdaden
van de hogere officieren die o.a.
in  Spa (de Duitsers) met hun vrienden en vriendinnen van het leven genoten,
achter de frontlijn langs Franse kant waren het de hogere officieren van de geallieerden.

Zij stuurden  op een schandalige manier al deze 'gewone' mensen zomaar het veld in, hoewel ze goed wisten dat ze gewoon kanonnenvoer waren;
die mensen die in de in de loopgraven hysterisch werden, werden met weinig inlevingsvermogen  ter dood veroordeeld ...

Geen enkele van die dictators en profiteurs werd veroordeeld ... sommige kregen zelfs een standbeeld.
Het zijn niet de generaals die een standbeeld verdienden maar de soldaten.

Ik hoorde maar eenmaal vertellen over de oorzaken van dergelijke oorlogen.
Ik deed enkele jaren geleden een voorstel om een onderzoek te starten naar de oorzaken van de WO II aan de hooggeleerde bestuurders van het museum Dossinkazerne, maar dit legden die vraag hooghartig naast zich neer.

Dat hooghartig is ook een belangrijke oorzaak, het neerzien op anderen, het vinden van een bepaalde klasse dat zij beter zijn dan de anderen... dat is het begin van oorlogen...

Alleen president Macron van Frankrijk verstond het om voor de president Trump van de V.S.A. te spreken over de hedendaagse oorzaken van oorlog.
zaterdag 10 november 2018

PICASSO pop-art STIERENKOP 1943
 "Geef me een zadel en een stuur en ik maak er een stierenkop van."
Ontstaan in WO II, waar het stierengeweld legio was.

Pablo Picasso

We zijn hier in de periode van de 'ready-mades' van Marcel Duchamp.

De stier speelde al een voorname rol in de oud-Griekse cultuur van de Minotaurus in het zogenaamde labyrint van Kreta. Hij bleef een rol spelen in de dierenriem en als dier door Zeus gebruikt om Europa te verleiden.Mooier kan het niet.

De Spanjaard en Catalaan werd uiteraard aangetrokken door de stier. De stierengevechten waren er een opvallend element van. In Guernica beeldde hij de stier angstaanjagend uit. De Duitse luchtmacht die het onbeschermde stadje bombardeerde in opdracht van Franco.

Pablo Picasso, Guernica (oorlog) , 1937

Hij was met de analyse van het gegeven bezig. dit blijkt uit de vier stieren die hij na elkaar tekende, waarbij iedere volgende afbeelding een reductie is van de vorige. Ieder stadium laat iets weg wat niets essentieel is.

Ligt dit zoeken op de weg van de abstractie, met als tussenstap de pop-art?

In de pop-art wordt de geïndustrialiseerd samenleving van haar pragmatisme ontdaan en teruggebracht tot een sprookje, een droom of een nachtmerrie, die de mens weer met de wortels van zijn bestaan verbindt.

Uit: H. VAN PRAAG, Alles Mag, Beeldenstorm van normen en vormen, Amsterdam, 1974, p. 203/204.

zaterdag 20 oktober 2018

Joost Vijd, burgemeester van Gent en Hubrecht en Jan van Eyck


IN OPBOUW

Bij mijn documentatie vond ik volgend  document:


" Also Godt ende alle Godts helegen ons helpen mochten, hebben ic ende Isabella Borluut, mine gheselnede ende wettelijke huysvrouwe, een tafele doen maken ghedestineerd voer den altare van onse capelle in de Sint-Janskeerke, tegenwoordigh Sint-Baafs, in deser stede van Ghend.

  Na den doot van meester Hubrecht van Eyck - godt hebbe syne siele - wiert de tafele te minen  versoucke ende begheerte vulmaect door sinen broeder Jan, camerlinc ende scildere van onsen gheduchten heere den hertoghe van Bourgondiën, doe men screeft duust vier hondert dertich ende twee.

  Capelle, altare ende tafele hebbe ic mit minen goede betaelt, mede den moenc ende cappelaenvoer die heilighe diensten oto onser salicheit ten eeuwighen daghe. Naer den costumen ende usaigen vandenlande  wiert met de prochiepapen ende kercmeesters veraccordeert dat zy hemselven ende haerlieder naercomers daer in verbinden wilden capelle, tafele ende getide stantvastelich te houdene.

 Onse costelike tafele van Adam ende Eva, seer levende geconfertaeict, ghemeenlic ghenoemt Lam Gods, wiert omme siene schoone blivende coleuren altoos seer hooghe gheërert ende vele natabele persoonen ende constenaers hebben eenen grooten  lof daeraf ghegeven. ooc es den ontfanghe omme die altaertafele te toeghene menighe iaeren ghegaert gheweest in eene busse.

 Onse gheseide capelle was aldus seder 1432 ene camere van onse vrientscap mit Gode, constenaers ene constminnende lien.

 Kenlijc zij dat veel volckx dat onvolpresen constweerk in scharen komt besichtigen, wat ons een vreuchde es maar altemet ene groote vare, mids dreigemente van destruëringhe door maensieke lien oft enig letsel dat niet meer te ghebeteren es.

 Tgheschelt, de stiborichicheit ende misbare omtrent het soeken naer een andere capelle waren mi ende minen wive alrede een onghenouch ende zware droefnisse. Grooter noch onse verbolgenheid ter causen van tmaken van eenre kevie van glasevenster, iser ende cement die onnoemelijc onnatuurlijc es.

 Jamerlijc ist dat harde gheleerde lien die rechte kenesse draghen en vernufte mensschen souden moeten wesen, sulcke onvroede ende onwijselijke dinghen doen. Nae so menighe tribulaciën ende halp voer onse altaertafele eilaes raet, const noch medicinen. Also, bidt God, ghy lieden die conste minnen, dat verstandenisse na doolnesse wederkeere."

Joost Vyd, borgermeester van Gendt, mede inname van sine huysvrouwe ende huerlieder hoyr.

Ghegeven tot Gend, den 20sten van Wedemaand 1986.

gheselnede: gezellin
(altaer)tafele: retabel
ghedestineert: bestemd
doe: toen
moenc: monnik
costumen: gebruiken
prochiepapen: pastoors
veraccordeert: overeengekomen
gheconterfaict: geschilderd
toeghen: tonen
lien: lieden
harde: zeer
vare: vrees
ghebeteren: herstellen
tgheschelt: het schelden
halp: hielp
wedemaand: juni

Wie weet er meer over deze tekst en het jaartal 1986 dat hier vermeld staat.
Ging men toen in Gent het "Lam Gods" in een glazen kast zetten en was daar weerstand?


zaterdag 13 oktober 2018

Mechelen nieuwe Dienst van Toerisme geopend in het Schepenhuis

in opbouw

Ter gelegenheid van de opening van de Dienst voor toerisme in het Schepenhuis gaven voornoemde dienst en het museum Hof van Busleyden een reeks (17) historische postkaarten uit waarvan ik er hier drie publiceer.

Het Mérode-triptiek (ca. 1430) van Robert Campin  of de Meester van Flémalle.
Links zou de opdrachtgever een rijke koopman uit Mechelen, en zijn tweede vrouw zijn afgebeeld.


The Cloisters Collection, 1956, 2017. The Metropolitan Museum of Art(1957)/Art Resources/Scala, Forence.

De naam Robert Campin komt verschillende keren voor in de archieven van Doornik, maar er is geen enkel gesigneerd werk, dat aan hem kan worden toegeschreven.
De vereenzelving van de Meester van Flémalle en Robert Campin kan niet met zekerheid vastgesteld worden.
Men schijft de schilder vier schilderijen toe die in Frankfurt  bewaard worden en die uit de abdij van Flémalle. Het bestaan van die abdij wordt in twijfel getrokken. Die vier schilderijen zijn: "De Maagd en het kind", "De Heilige Veronica", "De Heilige Drie-eenheid"  en "De slechte moordenaar aan het kruis gebonden".

Op het linkerpaneel zien we een man en een vrouw achter hem in gebed. Het Metropolitan Museum of Art, waar het werk zich nu bevindt, neemt aan dat het Peter Engelbrecht en zijn vrouw betreft, een rijke Joodse handelsman uit Mechelen en waarschijnlijk de opdrachtgever van het schilderij. De naam Engelbrecht of Ingelbrecht is ook te zien op het embleem op het rechterraam in het middenpaneel. De man draagt een zwaard en heeft zijn hoed afgenomen. De vrouw houdt een rozenkrans vast, een doek bedekt kuis haar haren en hals . Zij lijkt later aan het werk te zijn toegevoegd. Beiden kijken door de openstaande deur illusionair  naar het tafereel op het middenpaneel.

Achter het koppel staan de rozen in bloei, ten teken dat het voorjaar is, mogelijk 25 maart, de datum die toen gold als het feest van de Annunciatie. Opvallend is de rol van de man bij de poort. Gezien de soort van brieventas die hij bij zich draagt lijkt het een bode te zijn. Op zijn kleding draagt hij het stadsembleem van Mechelen. De reden van zijn weergave blijft echter speculatief. Misschien kwam hij belangrijk nieuws brengen, wellicht had het iets te maken met de opdracht. (Wikipedia)

De triptiek "De Aankondiging", eigendom van de familie de Mérode-Weserlo . Het schilderij was in 1956 te zien in het KMSKB

Van Eyck, De zingende engelen, Detail van Het Lam Gods, Sint-Baafs, Gent.

Op twee panelen van Het Lam Gods (1432) schilderden de gebroeders Van Eyck zingende en musicerende engelen. Acht engelen gehuld in verfijnde brokaten koormantels, zingen meerstemmige muziek. Polyfone vocale muziek overheerst in de Nederlanden van de 14de en de 16de eeuw. De Mechelaar Philuppus De Monte was een belangrijke representant van de Vlaamse Polyfonisten. Achteropdruk van de kaart waarnaar boven verwezen werd.

De derde kaart "Arnolfini en zijn vrouw' (1434)


Dit schilderij zou deel hebben uitgemaakt van de persoonlijk kunstcollectie van Margareta van Oostenrijk (1500-1530) te Mechelen. In het bezit van de National Gallery, Londen.
Behoort dit schilderij niet tot de topstukken van Vlaanderen ?!?
Wat doet het dan in Groot-Brittanië ?
De Britten eisen wel de Brexit , maar gaan wel lopen met belangrijke kunstwerken uit onze gebieden.


Bron:

Jeanne de la Ruwière, De Vlaamse Schilderkunst in de XVe en XVIe eeuw, Artis, Brussel, 1957, blz. 14 en 33/34.

maandag 8 oktober 2018

Verkiezingen GEVLEUGELDE WOORDEN

IN OPBOUW

Louis Vervoort een boerenzoon uit Wechelderzande (Lille) ging ca. 1960 stemmen.

"Bij de verkiezingen was hij meestal de laatste in het stembureau, wat de voorzitter Jules Van Olmen wel zal herinneren. Op een keer zei hij: 'Ik kan eigenlijk niet stemmen, want mijn partij staat er niet bij. Ik wil wil stemmen voor de partij van de nudisten.' 
Iedereen keek hem verwonderd aan en hij antwoordde: 'Die hebben geen zakken om te vullen!"

Rosette DILLEN, Reclameadvertenties uit Wechel van 1946 n.a.v. Luisterrijke feesten t.g.v. jet 400-jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde , deel 8, in: "Het Vrijterke", HK "Norbert de Vrijter", nr. 142, oktober 2018, blz.5.

zondag 23 september 2018

St-Katelijne-Waver Toneelvereniging STREVEN toen 50 jaar

in opbouw

GOED OM WETEN...

Uit het rijke leven van de verenigingen te Sint-Katelijne-Waver

Vijftig jaar is geen eeuwigheid...

Uit "ons Katelijne en Waver", 2004

Zowel de vereniging als het toneelgezelschap ging ter ziele...

Bezorgd iemand mij de juiste datum?
Wat gebeurde er met het 'rijke archief" van die vereniging?

zondag 16 september 2018

"art is sjok" poëzie kunst artart - is - sjok   tom marien
Gevonden in de Lierse kunstgalerij rechtover het "Hof van Aragon"

www.art-is-sjok3.webnode.be

Peter Everaert, artistiek leider

peter.everaert@outlook.com

GSM: +32496511064

donderdag 23 augustus 2018

"Wereldtentoonstelling" EXPO 58 - 60 jaar geleden Brussel / België

IN OPBOUW


Voorgevel van de Eeuwfeestpaleizen op de Heisel. Foto: Egicarte

Voor de bestaande gevel van de Eeuwfeestpaleizen plaatste men een betonnen constructie met op de voorgevel het logo van de tentoonstelling de ster en een vredesduif. Op de voorgrond links de vormgeving van de ster in beton. Het modernisme in de bouwkunst haalde het en het beton voor de constructieHet grondplan van de tentoonstelling met vele landelijke paviljoenen(51 landen), daarnaast het Atomium, het Congolees dorp, het ontvangstgebouw, de gebouwen van de grote godsdiensten, 'Oud-België", de vele kunstwerken, enz...(2)(p.19)


Promotiebeeld voor de tentoonstelling met de hostesses, het Atomium, de sterren, het treintje , de auto's uit de tijd,  een grote Amerikaanse bak en de modieuze Citroën ID.

Deze terugblik ontstond door mijn CD-doos uit 2008 " EXPO 58 De Soundtrack 1958-2008 6CD BOX"
prijs € 33,99

Laat ons nu eens naar een aantal voorwerpen die het leven van toen beheersten:

De auto's beheersten meer en meer de samenleving van klein tot groot

KLEIN

Fiat 500 D, "mijn bolleke" zoals hij door Marc in de TV-reeks de Kampioenen genoemd wordt.
Dit is de eerste Cd uit: "CD-doos uit 2008 " EXPO 58 De Soundtrack 1958-2008 6CD BOX"
prijs € 33,99"

Op het hoesje het voertuigje,, de dame met gefronste taille en links boven het logo bestaande uit de ster, de wereldbol en het jaartal.

GROOT
Citroen - DS/ID 19 B - 1968 uit Catawiki 

De Citroën DS is een beroemd automodel van het Franse merk Citroën. ..... Voor het modeljaar 1968 kreeg de ID/DS een ingrijpende facelift, 

De "Scooters"


Een typisch fenomeen van de jaren vijftig waren de scooters, van het merk Vespa (veelal)  of van Lambretta. Het voertuig van de lagere klasse. De prijs was ca. 16.000 Bef, 1/3 van de prijs van een kleine auto.

De scooter werd intensief gebruikt, in de week om naar het werk te rijden en op de zaterdag om boodschappen te doen. Op de scooter konden twee volwassen personen zitten , maar ook kinderen één tussen vader en moeder en één staand tussen de benen van vader. Onder aan de besturing, langs de binnenkant kon nog wel eens een reservewiel gemonteerd zijn.
Deze motorfiets noemde men in Vlaanderen wel eens een 'motsiklet' of een 'brommer'. De verkoop stond onder druk door de toenemende concurrentie van de auto.(1)(p.116)

MOOIE IDEEËN


DE WERELD OPBOUWEN VOOR DE MENS

Nu is het uur voor de Mens gekomen
om een wereld op te bouwen naar zijn wens.
Kent de mens, deze vredespionier,
zichzelf wel, is hij zich wel bewust van zijn
kracht en zijn onmetelijke levensbronnen.
De opdracht van de Wereldtentoonstelling 
te Brussel in 1958 luidt dan ook:
de wereld getuigenis laten afleggen
van haar geloof in het Mensdom.

Uit de brochure ALGEMENE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL, april/october 1958.


Bronvermelding:


"achtenvijftig", oficieel orgaan van de algemene wereldtentoonstelling te Brussel 1958, nr. 31, oktober 1957.(2)
André LAMBILLIOTTE, Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958: De architectuur, de tuinen, de verlichting, Brussel, 1960.
Anneliese LESAGE, EXPO '58, het wonderlijk feest van de fifties, Standaard uitgeverij, Antwerpen, 2008.
Remi VAN WAEYENBERGHE, Voor een humanere wereld: boodschap aan de jeugd ,Brussel, 1959.
Marie-Anne WILSSENS, Bij leven en welzijn, een eeuw dagelijks leven in België, Lannoo, Tielt, 1999.(1)