Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zaterdag 30 juli 2011

DERTIEN VRIJDAG FREYA HEKSEN

Tijdens de heksensabbat, die 's nachts plaatsgreep, onmoetten de heksen elkaar in groepen van 13 , een "coven", bij volle maan op vrijdag, de nacht waarin hun krachten tot uitdrukking kwamen.
Het geloof in die krachten wordt geïllustreerd door "een " bijgeloof in Duitsland, waarbij de klokken op die vrijdag werden tot zwijgen gebracht om degenen te verlossen die waren betoverd.

FREYA
Germaanse mythologie: FREYA, vruchtbaarheidsgoding.  Haar kostbaarste bezit was de Bringsigamen, een halssnoer gekregen door bijslaap met de vier dwergen die hem maakten. Zij kon ook toveren , ze veranderde Ottar in een zwijn en ze kon zichzelf in een vliegende valk veranderen.

Op vrijdag werden   in de Noorse traditie goden en godinnen aanbeden . Het was de dag/nacht van Freya, (vrijdag is van die naam afgeleid);  bij de oude Grieken was het de dag van Aphrodite Salacia, ze leende haar naam aan de "salicius" feesten (wulpse ),  zij werd  als visgodin vereerd. Hieruit volgt het eten van vis op vrijdag ( vis heeft een lange geschiedenis i.v.m. vruchtbaarheid)  en het leggen van het verband van een sabbat met orgies. Er werd gedanst en in de Christelijke context was dat des duivels.

 

http://forums.canadiancontent.net/history/77191-pendle-witches-1612-a.html


  Gravure "Teh Pendle Witches", Dans met de duivel, 1612.


In 1612 werden 12 oudere vrouwen  levend in de omgeving van Pendle Hill in Lancashire beschuldigd van moord op tien mensen bij middel van hekserij. Er volgde een heksenproces met foltering en ter dood veroordeling.

REFERENTIE:

Susannah MARRIOT, Witches, sirens and soothsayers, s.d., p.32.
Arthur COTTEREL, Encyclopedie van de Mythologie, R&B, Lisse, 2000, p.190.

woensdag 27 juli 2011

Juli maand: betekenis / weer

 Juli dankt haar naam aan Julius Caesar. Voordien noemde de maand Quintilis , de vijfde maand.

Gaius Julius Caesar, de Veroveraar - hardcover,2010
Tekeningen: Mitton       Scenario: Rocca, SimonHij wenste eerst de maand te noemen naar Jupiter  omdat de maand toch al aan die god was toegewijd.
Maar zijn superego haalde het  en hij deed ze dan Julius noemen.
In een oude almanak op rijm klinkt het als volgt:

Mijn naem, eerst Quintilis, heeft Roma  na haer heer,
den Caesar, Julius vernaemt, tot zijnder eer;

In modern Nederlands:

Mijn naam, eerst Quintilis, heeft Rome naar haar heer
en keizer Julius genoemd, tot zijn eer.De Saksers noemden ze Medemaand, mede van maaien; ook Heirmonath. Karel de Grote (800 n.Chr.) doopte ze Heuve- of Vainmanoth of Hooimaand of Vennemaand, naar fenne - weide. Al die benamingen komen in betekenis vrijwel overeen en duiden op hooien, een activiteit die vroeger in deze maand werd uitgevoerd.
Want juli is de Oogstmaand, de benaming tot de Franse revolutie. Toen werd de benaming Messidor(2) ingevoerd, die door Napoleon in 1805 werd afgevoerd.

 Weerspreuken

- In de Hooimaand moet gebraden wat in september moet geladen: voor een overvloedige oogst is een hete juli nodig.
- Hondsdagen(1) hel en klaar, verkonden vruchtbaar jaar. 
- Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaanwe slechte tijdentegen.
- Wisselen in juli regen en zonneschijn, 't zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn. (Vlaams)
- Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen.
- Bespeurt mij eens, van boven tot onder,
   Mijn ingewand is heet, vol bliksem en donder.
- Is de eerste juli regenachtig, geheel de maand zal wezen twijfelachtig. Zo was het in 2011.


Het weer ... en de heilgen
- Als het op Sint-Godelieve (6 juli) regent, zal het 6 weken lang duren.
- Met Sint-Amalberga (10 juli) gaat de honingdeur open: omstreeks deze dag is het echt zomer, zodat de bijen gaan uitzwermen.
- Is het droog weer op Pisgriet (20 juli),dan regent het 30 / 40  dagen niet.
- Is Sint-Jacobus hel en warm, bevriest met Kerstmis rijk en arm.
- Bouwt op Sint-Anna(26 juli) de mier haar hopen, de winter zal niet zacht verlopen.

Sint-Katelijne-Waver, Elzestraat, 27 juli 2011. Foto: H.F.E. Vermeir


Verklaring:
(1) Hondsdagen: dat deel van het jaar waarin Sirius tegelijkertijd met de zon opkomt. In ons land tussen 19 juli en 18 augustus, elders tussen 3 juli en 11 augustus. Sirius of Hondster maakt deel uit van het gesternte de " Grote Hond".
(2) Messidor was de tiende maand van de Franse Republikeinse Kalender. De naam betekent: Oogstmaand.
Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 19 of 20 juni en eindigde op 18 of 19 juli.

 Referenties:
Uit de eigen verzameling.
K. Ter Laan,  Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen, Elsevier, 1988, p.401.
Adolf  Ulens,  De Tijd in de Folkore, Oudheidkundige Kring van Essen, 1931, p.69.

vrijdag 22 juli 2011

De OMgekeerde wereld / le monde inverse / the world down/up

Gravure uit : Jan Palfijn, Description anatomique de parties de la femme ..., 28 april 1703. in: Venator & Hanstein KG, Buch- und Graphikauktionen, 27.03.2009, Köln, p.84.
Een toch wel rare prent die het medische betoog moet ondersteunen.
Of moeten we dit zien als één van de gravures van de "verkeerde wereld".

Ik las onlangs een tekst van W.L. Braekman: "Litaniën voor meisje, trouwlustig maar niet gevraagd.", in: Oost-Vlaamse Zanten, jg. 74, 1999 /2, p.145 e.v.

Het gaat hier om een neplitanie opgetekend door Chatrina Jacoba Smit (Brugge) in de 18de eeuw.
Het manuscript bevindt zich in de universiteitsbibliotheek van Gent.
Het is een berijmde tekst gegoten in de vorm van een kerkelijke litanie.

Het blijkt de smeekbede van een trouwlustig meisje dat op zoek is naar een passende echtgenoot en zij vraagt daarbij de hulp van God en de heiligen.


LITANIE

voor een jonge maegt
 die niet en trauwt
doordien sij niet  en wort gevraght.


Man, ontfermt(1) mij,
Jongeman, ontfermt mij,
Man, hoort mij,
Jongeman, verhoort mij,
Sinte Adriaen(2), wilt mij bijstaan.
Sinte Baudewijn(3), wilt mij gedachtig zijn,
Sinte Elisabeth, verhoort mijn gebed,
Sinte Jan, geef mij dog(4) een goede man,
Sint David, helpt mij aen 't veldt(5)
                     dat hij heeft veel geldt,
Sinte Ignatie(6), dat heeft veel gratie,
Sinte Vincent, dat hij is schoon en jent(7),
Sint Marcoen en verleent mij geen capoen(8),
Sinte Geeraert, ja geenen sonder baert(9),
Sinte Job, geenen met een qua(10) knoop of kop,
Sinte Laurens(11), geeft mijnen wensch,


Sint-Laurentius- buiten-de-Muren, een van de zeven grote basilieken van Rome.
Sinte Nicolais, geeft mij wat fraijs,
Sinte Reumont(12), sent mij hem terstont,(13)
Sinte Bonaventura, al waert op dese ure, (14)
Sinte Clement, al waert op 't moment,
Sinte Lieven, wilt mij gerieven,
Sinte Catharin, helpt mij uit de pijn,
                            dat ick haest getrauwt mag syn.(15)
Sinte Juliaen, siet mij gereet staen,
                         het sou overvloedig wel gaen.
Sinte Jacob met u schelpen,
                     wilt mij ij uijt die noodt helpen,
Sinte Steven, dan sal ick gerust gaan leven,
Sinte Sebastiaen, of anders moet ick sterven gaen.
Alle Godts lieve vrienden,
Laet mij dog een man vinden,


Van dese en diergelijcke bewaert mij Heere,
van eenen deugniet,
van een vrauwslaeger,
van een dronckaert,
van eenen niemands vrient,
van een sweirder en vloeker,
van eenen  onkuskerijck(16),
van eenen gieregaert,
van eenen mismaekten,
van eenen overspelder,


Lam, voor mij geschickt,
Lam, voor mij verkooren,
Lam, voor mij geboren,
En laet toch geen tijdt verloren...
Heere, hoort mij,
Heere peyst op mij!

GEBEDT 

Mijn lieve vrienden wilt voor mij bidde, dat mijn versoek door uwe voorspraeke aan Cupido aengenaem is,
opdat ick dog hierdoor soude aen een man geraeken, den selcken ickgeheel geirn soude hebben om van den selven te genieten alle contentement, om alsoo in peijs te gaan leven en tegen Venus niet meer te vechten, op hetwelck ick mijn devoir(17) sal doen om daar alle middelen daeraan te geraeken, hoe eer hoe liever, met alle haesten die te hebben, want liever op 't moment als bin een ure(18), en deselven sien vastelijck te behouden voor alle dagen mijns leven.


AMEN
Het lijkt mij zeker iets voor de esbattementen van een rederijkerskamer en het heeft duidelijk z'n plaats in de sfeer van de omgekeerde wereld, een gegeven dat toen in de belangstelling was.


1. ontfermen: uit de nood helpen.
2. sint Adriaan: verwijst naar het gezegde: "intreden in het klooster van St.-Adriaan; waar twee paar schoenen onder hetzelfde bedde staan". Het kan niet beeldrijker gezegd worden.
3.`Boudewijn` is een voornaam die afkomstig is uit het Germaans en betekent stoutmoedige (boud) vriend (win). Andere vormen zijn Baldwin, Bauduin of Bouwe. Beroemde naamdragers: Graven van Vlaanderen: Graven van Henegouwen: Graven van Namen: Keizers van Constantinopel: Koningen van Jeruzalem, ...
4. dog: toch.
5. Het gaat hier over David en Goliath. David overwon op het slagveld.
6. Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde.
7. jent: mooi, bevallig.
8. capoen: gesneden haan.
9. het moet er één zijn met baard, een mannelijk kenmerk
10. qua: kwade, iem. wiens geest in een knoop ligt.
11.Laurens of Laurentius, wiens feest gevierd wordt op 10 augustus. Hij was diaken te Rome waar hij in 258 A.D. onder keizer Valerianus gemarteld werd.Bij zijn gevangenneming eiste men van hem dat hij het vermogen van de kerk dat hij beheerde zou uitleveren. Hij toonde daarop aan de rechter de armen en de zieken voor wie hij zorgde en zei: " Ziedaar de schatten van de kerk." Hij werd eerst gegeseld, vervolgens met gloeiende ijzers gepijnigd en tenslotte op een rooster met vuur gelegd.
(12) Raymond
(13) een geliefde.
(14) feitelijk loopt de tekst hier door en kan men evengoed de heiligen weglaten.
(15) Op 25 november de feestdag van de heilige Catharina kregen de meisjes die 25 jaar werden een 'katrienhoed' op.
(16) onkuskerijck: rijk aan onkuisheid, iem. die het niet zo nauw neemt met de huwelijkstrouw of niet rijk aan kussen.
(17) devoir: ze zal haar best doen .
(18) liever nu dan binnen een uur.


Referentie:
W.L. Braekman, " Litaniën voor meisje, trouwlustig, maar niet gevraagd", in: Oost-Vlaamse Zanten, tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, jg. 74, nr.2, 1999, p.14.
Mijn verzameling over "Heiligen".
Verdam, Middelnederlands Handwoordenboek, 1911(?).