Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 28 oktober 2013

Characteristics of self-actualizers / Op zoek naar geluk, evenwicht, zelfverwezenlijking

CHARACTERISTICS OR SELF - ACTUALIZERS

KENMERKEN  van ZELFVERWEZENLIJKING


* Perceive reality efficiently and are able to tolerate uncertainty

Op een efficiënt wijze naar de werkelijkheid, laat onzekerheid toe

* Accept themselves and others for what they are

Het aanvaarden van zichzelf en de anderen zoals ze zijn

* Spontaneous in thought and behavior

Wees spontaan in gedachten en gedrag

* Problem-centered rather than self-centered

Wees meer probleem-gericht dan ik-gericht

* Have a good sense of humor

Humor is goed en relativeert

* Highly creative

Een hoge vorm van creativiteit

* Resistant to enculturation(1), although not purposely unconventional

Zich niet laten inpakken door een bepaalde cultuur op bepaalde  levenswijzen; maar wees daarom niet onvoorwaardelijk onconventioneel

* Concerned for the welfare of mankind

Bezig met het welzijn van de mensheid

*Capable of deep appreciation of the basic experiences of life

In staat zijn tot waardering  van de basiservaringen van het leven

* Establish deep, satisfying interpersonal relations with a few, rather than many people

Het ontwikkelen van genoegdoende interpersoonlijke relaties,  liever met enkele mensen dan met veel

* Able to look at life from een objective viewpoint

In staat zijn om naar het leven te kijken vanuit  een objectief of onbevooroordeeld  standpunt
Eerste prentje: "Ik probeer alle sonates van Beethoven te leren spelen."
Tweede prentje: "Gee... Indien je ze allemaal kunt spelen  welk voordeel heb je dan?"BEHAVIORS LEADING TO SELF-ACTUALIZATION

GEDRAG DAT LEIDT TOT ZELF-VERWEZENLIJKING


* Experience life as a child does, with full absorption an concentration

Ervaar het leven als een kind, vol concentratie en bewuste of onbewuste opname vanhetgeen zich rondom afspeelt

* Try something new  rather than sticking to secure en safe ways

Probeer liever nieuwe dingen dan zekerheid of vast uitgetekende wegen

* Listen to your own feelings in avaluating experiences rather than the voice of tradition or authority or majority

Luister voor de waardering van uw ervaringen liever naar eigen gevoelens dan naar de stemmen van traditie, gezag of meerderheid

* Be honest, avoid pretenses or "game playing"

Wees eerlijk, vermijd voorwendsels of uiterlijk vertoon

* Be prepared to be  unpopular if your views don't coïncide with those of most people

Wees er op voorbereid om niet geliefd te zijn wanneer je ideeën hebt die niet samenvallen met deze van de meeste mensen

* Assume responsibility

Neem uw verantwoordelijkheid op

*  Work hard at whatever you decide to do

Wat je ook wenst te ondernemen, werk daar hard aan

* Try to identify your defenses and have the courage to give them up

Probeer uw verdediging duidelijk te formuleren en heb de moed er een eind aan te maken.


*******************************

Paraphrased with modifications from Maslow (1954, 1967


Derde prentje: " Ik win daar niets mee!"
Vierde prentje: "Wat is het nut om iets te doen wanneer je er geen voordeel aan hebt?"


Woorduitleg:

Enculturatie is het proces waarbij cultuurkenmerken worden overgedragen van een samenleving of sociale omgeving naar een individu. Het is een socialisatieproces dat zich afspeelt binnen de cultuur waarin men is geboren. Dit in tegenstelling tot acculturatie waarbij een groep juist sprake elementen van een vreemde cultuur overneemt.(1) http://www.encyclo.nl/begrip/enculturatie

Bibliogafie:

Ernest R. HILGARD, Richard C. ATKINSON and Rita L. ATKINSON,  Introduction to PSYCHOLOGIE, New York, 1975, 6th edition, p.393 (text), p.363, p.265.

woensdag 23 oktober 2013

HERITA (onroerend erfgoed) congresseert in het Memoriaal/Museum DOSSIN te Mechelen / hitlerErfgoedplein 2013 19 oktober, Museum Dossin Mechelen 
Voormalige Dossinkazerne. Nu woonkazerne en bewaarster van het Mechels archief.Links in de verte zien we de Begijnhofkerk en rechts de woonblokken van Amelinckx uit de jaren 1970. Foto: Harry F.E. Vermeir
Hier werden de mensen die op transsport naar Duitsland moesten samengedreven. Bij hun aankomst werden de bezittingen in de afdeling Aufnamhme doorzocht. Vooral Joden, maar ook andere groepen uit de maatschappij zoals zigeuners werden slachtoffer. Aan de Dossinkazernz werden de gedetineerden in beestenwagens gestopt en aldus met de trein des doods vervoerd naar Auschwitz - Birkenau.


Voorzitter Kristl STRUBBE, voormalig schepen te Mechelen, mocht een tachtigtal aanwezigen verwelkomen in het nieuwe gebouw van het Memorial, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

Barbara STRUYS  beet de spits af met haar voorstelling over  de UITdatabank. Foto: Harry F.E. Vermeir

Daarna werd de hoofdschotel voorgesteld door Els Hofkens, afdelingshoofd erfgoedbeleid van het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed.
Els aan het woord.

Hier iets over Hoofdstuk 4:  INVENTARISSEN:
 - uitbreiding en vaststelling naar alle inventarissen; criteria voor opnemen en schrappen; openbaar onderzoek; toegang; gegevens vastgesteld inventaris; zorgplicht administratieve overheden; advies van Onroerend Erfgoed en Onroerenderfgoedgemeente  door verwijderen uit vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of houtig beplantingen met erfgoedwaarde; informatieplicht in akten van overdracht zakelijke rechten.

Hoofdstuk 12: OVERGANGSBEPALINGEN
* wat beschermd is, blijft beschermd met aangepaste rechtsgevolgen conform nieuwe regelgeving;
*wat goedgekeurd of beslist is, blijft goedgekeurd of beslist:
* lopende procedures worden afgerond onder oude regeling;
* aangeduide ankerplaatsen worden beschouwd als een vaststelling van de lanschapsatlas en als onroerende erfgoed plannen;
* vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed blijft vastgesteld zonder zorgplicht.


Over de vrijwilligers erfgoedverenigingen is geen sprake.

Verder was er een broodjeslunch op de vierde verdieping  en was er nog een toelichting over de Vlaamse Erfgoedkluis, die € 15.000.000 ter lening voorstelt om te komen tot het openstellen van monumenten.


Daarna konden de deelnemers nog een bezoek brengen aan het Memoriaal en Museum.
Eén foto uit de tentoonstelling:Afbeelding uit de tentoonstelling over het Kampleven.
Ik krijg de foto niet gedraaid. Maar de tekst is duidelijker.Op het gelijkvloers was er ook nog een beklijvende tentoonstelling met beelden/beeldengroepen van Nat NEUJEAN (°1923)

Ik wil hier ook nog een ACROSTICHON  publiceren over HITLER.

H ooggeachte heer moordenaar
I nternationale leugenaar
T iran van de moderne tijd
L afaard die uw volk misleidt
E eerloze die niets ontziet
R otzak, waarom sterft ge niet.

Het komt voor in een tekst van Jan Neckers , Oorlogsherinneringen, in: "De kerjeuze Mècheleir", Oud-Mechelen, nr. 57, nr. 4, 2009, p.12.  Ik vermeld hieronder wat Jan ook op die pagina in deze context nog over zijn vader Jan schreef.
 " De harde Duitse maatregelen maken dat mijn vader lid wordt van het verzet. (1943)...
 Eén van zijn verzetsdaden wordt gepleegd met krijt. Hij schrijft het volgende gedicht (ik weet niet of hij    het zelf gemaakt heeft) op de binnenkant  van de deuren van de cafés waar hij af en toe komt (de Beurs aan de Markt, de Wilson in de Befferstraat, de Hanekeef in de Keizerstraat). (Zie boven)
Geen grote poëzie, maar als een collaborateur het signaleert is het voldoende voor een paar maanden amigo, wie weet zelfs een reisje naar Breendonk."

Bibliografie:

Bezoekersgids,Brugge, Kazerne Dossin en Herman Van Goethem, 2012.
De kerjeuze Mècheleir, Oud-Mechelen, nr. 4, nr. 57, 2009.

zondag 20 oktober 2013

Poëzie: lied / gedicht...... WOORD DAT RUIMTE SCHEPTNoordzee, branding. Foto: Harry F.E. Vermeir
WOORD DAT RUIMTE SCHEPT

Woord dat ruimte schept,
     toekomst wijd licht land,

waar gerechtigheid
     als rivieren stroomt,

waar een wijnstok bloeit
    tegen de klippen op,

even is het waar
     en dan is het weg.


Toon mij niet vergeefs
     wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard
     in uw vergezicht.

Tekst: H. Ooosterhuis

Hubertus Gerardus Josephus Henricus (Huub) Oosterhuis (Amsterdam, 1.11.1933)
Nederlands  theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig priester. Zijn naam is verbonden aan de modernistische tendensen binnen de Nederlandse en de Vlaamse kerkprovincies na het Tweede Vaticaanse Concilie en de daarmee gepaard gaande polarisatie tussen de modernisten en de behoudsgezinden. Hij publiceerde een groot aantal liederen en gedichten en beïnvloedde de modernistische denkbeelden over liturgie en kerkelijk leven. (naar Wikipedia)

Waterval in rotsachtig landschap.John Martin BERNATZ, Scènes in Ethiopia.Designed from nature... Bradbury and Evans, London, 1852.


Antoine Oomen (Amsterdam, 1945) is een Nederlands pianist, componist en dirigent.
Zijn oeuvre omvat ruim 300 composities op teksten van Huub Oosterhuis, geschreven in opdracht van de "Stichting Leerhuis en Liturgie". Hij is de componist van Het lied van de Opstanding (De steppe zal bloeien) dat in juni 2006 werd gekozen tot het mooiste religieuze lied. Ook het lied hierboven of hieronder op muziek behoort door de eenvoud van zetting tot de mooiste liederen.( naar Wikipedia)

Foto: Harry F.E. Vermeir


Het lied hieronder komt uit "Onstilbare tonen" de begeleidingsbrochure bij de misviering in OLV-o/d-Dijle te Mechelen. (2013) p.6.
woensdag 9 oktober 2013

ZEI - GEZEGDEN: heks,dief, liefde, varken, uil,kerk, begijntje, duivel, werken...


http://nl.123rf.com/photo_12491936_abstracte-florale-hart-liefde-concept.html

Dat is heet, zei de heks, en zij werd verbrand.

De week begint goed, zei de dief, en hij werd gehangen.

De liefde is blind, zei de boer, en hij kuste zijn varken.

't Is lelijk, zei de uil, en hij bezag zijn jongen.

Wat nu gezongen, zei de koster, en de kerk stond in brand.

De deugd in 't midden, zei de duivel, en hij ging tussen twee begijntjes staan.

Werken is zalig, zei het begijntje, en ze droegen een boonstaak met z'n tweeën.

Schoonheid zonder deugd, zei Jan-Piet, is een korte vreugd.

Bron: 
Guy MEUS,Frans VAN DEN EYNDE en Guido VAN PUYENBROECK, Communicatie 4, Nederlandse boekhandel, Kapellen, 1984, p.74.
Johan DE BRUNE, Bancket-werk van Goede Gedachten,moraliteit en satire uit de 16de en 17de eeuw, in: "Profijtelijk Vermaak", Prisma-boeken, Utrecht/Antwerpen, 1968, p.283,


De boer slaat eikels uit de bomen als voer voor de varkens. Als ze vetgemest zijn zal hij er later van genieten.
Prent late Middeleeuwen.