Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

zondag 15 september 2013

Doordenker: Oorzaak van het falen van onze maatschappij. Een beter geschiedenisonderricht...Ik las toevallig een Duitse tekst die het "falen" of is het iets anders van onze maatschappij naar voor bracht:

"Ich war etwas verwirrt, wusste nicht genau was der Mann meinte:
 Wie bitte?
  Du verstehst.
  Du macht dir wahrscheinlich Gedanken, weil dir nach zwei tage  alles so normal vorkommt.
  Du möchtest dich widersetzen und weiss nicht wie und obwirklich.
  Menschen gewöhnen sich an vieles sehr schnell.
  Es kommt uns in unser zivilisieren Gesellschaft so vor, als würde alles zusammenbrechen, wenn irgendet  
  was  passiert, dass uns aus unseren gewonten Bahnen wirft. 
  Aber mensen können sich auch vieles einstellen.
  Von einen Tag auf anderen ist Krieg.
   Städte werden zerbomt, Angehörige sterben, jeden Tag muss man um sein Überleben kämpfen.

   Menschen nehmen das hin.


In ersten Moment sind sie verwirrt von den Umständen, im zweiten Moment sind sie verwirrt, weil ihnen alles gar nicht so schlimm vorkommt, und danach leben sie weiter, als wäre ihr ganzes Leben lang Krieg gewesen.
Am Kriegsende brauchen sie zwei Tage und dann fangen sie an alles wieder aufzubauwen.
Die mensliche Psyche is schon etwas."

OMZETTING in het Nederlands
" Ik was een beetje verward en wist zelfs bij benadering niet wat de man bedoelde.
   Hoe?
   Gij verstaat het.
    Jij maakt je waarschijnlijk bedenkingen, terwijl na twee dagen alles normaal  schijnt.
    Je hebt het recht om je te verzetten maar je weet niet hoe.
    Mensen worden aan vele dingen heel snel gewoon.

In onze geciviliseerde maatschappij lijkt het dat alles  in mekaar zakt wanneer ergens de gewone wegen worden verstoord. Mensen kunnen veel over hun kam laten gaan.
Van de één op de andere dag is het oorlog. Steden worden gebombardeerd, mensen sterven, iedere dag moet men strijden om te overleven.

Mensen  nemen dat waar.

In de aanvang zijn we verward van de omstandigheden, zelfs nog even daarna, omdat het op het eerste gezicht niet zo erg lijkt; daarna leven we verder, alsof het al de hele tijd oorlog was.
Twee dagen na het einde van de oorlog beginnen we alles terug op te bouwen.
De menselijke "psyche" is een op het eerste gezicht ondoorgrondelijk kluwen."

Omzetting in het Engels

I was a little confused and didn't understand by far what the man meant.
How?
You know.
You probably reflect, while after 2 dayseverything seems normal.
you have the right to resist, but probably don't know how.
People adjust to many things really quickly.

In our civilized society, it seems that everything caves in when somewhere the normal paths are disturbed. People seems to be able to accept a lot.
From one day to the next, we are at war. Cities get bombed, people die, every day people struggle to survive.

People accept this.

At the start, we are confused of the circomstances, even a while after the occurence, because at a first glance it doesn't seem so bad; afterwards we live on as if war was going forever.
Two days after the war we start rebuilding everything.
I seems that the human "psyche" is very difficult to unravel.

Omzetting in het Engels David L.

Wat gaan we er aan doen...

Wie wil deze tekst in het Frans vertalen?

Het   is de bedoeling onderzoek te doen naar het functioneren van de massa bij het ontstaan en evolueren van conflicten tot betreurenswaardige toestanden.
Geschiedenis onderricht is te veel gebaseerd op steeds opeenvolgende  perioden.
Men vergelijkt de data van te vergelijken gebeurtenissen te weinig.
Men zou de geschiedenis meer inzicht kunnen laten verwerven en naar voor brengen, niet in de eerste plaats object of gebeurtenisgericht, maar een ruimer gebeuren opzoeken en onderzoeken en dit in verschillende perioden, om daarna te vergelijken en om er parallelen in te zoeken. Het zoeken van de bron van het menselijk handelen of de ontstentenis daarvan.

Laat ons vertrekken van 3 conflicten in het verleden waarbij grote streken werden gedomineerd en uitgeroeid  door bepaalde heersers en bevolkingsgroepen:

Bijvoorbeeld:

Het ontstaan van de Romeinse Rijk en de overheersing van de volkeren
De Ottomaanse Sultans en de uitroeiïng van de Assyriers........
Het  Nazisme.

Laat ons ook een goed model zoeken waarin er naar gestreefd werd om de massa in goede banen  te sturen. Doe maar voorstellen...Het is de bedoeling de data van die verschillende items op een rij te zetten in functie van ons onderzoek.
De omschrijving van de feiten.
Wat gebeurde er?
Hoe kwam dat?
Wie lag daar aan de basis?
Wie had daar voordeel bij?
andere ....

Zien of er onder de verschillende modellen parallen zijn in het redeneren en doen.
Naar oplossingen zoeken in het goede/geslaagde model.

Oplossingen voorstellen.


Gedachten en reacties zijn welkom.
We maken er een assertieve tribune van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten