Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

vrijdag 5 augustus 2016

oude postkaarten: verliefde paartjes / LDVD (liefdesverdriet) *
Geposeerde foto voor een decor met sterren, een balustrade en een zuil om te camoufleren.

LDVD

Liefdesverdriet moet ook in vroegere tijden een veel voorkomend verdriet geweest zijn. Kijk maar op deze blog naar de "piskijker" en de betekenis ervan bij een schilderij van Jan Steen (XVIIde eeuw). In vergeelde papieren vond men het fris liedje van hieronder. Het dateert uit een tijdschrift van 1985, de naam ervan kan ik niet achterhalen.

LIEFDESVERDRIET

Ach, mamake, siede-gij dan niet
dat ick soo deirlijck kome te treuren?
Ach, mamake, siede-gij dan niet
dat ick zo vol ben van verdriet?

   Wel soete meijse, wat let(1) u dan,
    wil ick den doctoor gaen haelen?

Neen , mamake, swijght daervan
want hij en kent geensints mijne quaelen.

   Quelt u de koorts of ist pijn in de sey,
   heb-de geen loose braecken? (2)

Ach, mamake, gelooft mij vrij,
dat kan ick er niet van  maecken.

   Let u den hoest of benauwt u het hert?
   Men sal u eens doen laeten.(3)

Neen, mamake, 't is andere smert,
want die remedie sou mij baeten.

   Ist graveel(4) of pijnelijck coliek?
   dat kan men licht genesen...

Neen, mamake, ick ben te siek,
't moet nog seker erger wesen...

   Sijn 't geene wormen of brandt in de keel
   of sijn't besloten winden? (5)

Ach, mamake, gij vraegt soo veel,
en gij kunt mijn smert niet vinden.

   Maeckt dan wat heeten gesuijckerde wijn,
   dat zal u seker bekomen.

Ach, mamake, watsal dat sijn,
'k heb die remedie soo lang genomen.

   Ach, soete kint, nu en weet ick 't niet meer
   wat ick u aen wil wijsen.

Ach, mamake, vraeght noch eenen keer,
maer wilt u eerst eens wel bepijsen...

   ... Kent gij misschien'nen frissen gezel
   daer gij mee soect te paeren?

Jae, mamake, gij graeit (6) daer wel...
ick en dierf het niet openbaeren...!
Ach mamake, siet gij dan niet
dat ick verlost ben van verdriet?

Zonder auteur.

(1) let: wat kwelt u?
(2) braecken: valse lust tot braken.
(3) laeten: een aderlating toepassen, bloed aftappen.
(4) graveel: ziekte waarbij zich een kalkachtig gruis in de nieren en de blaas vormt.
(5) besloten winden: winden die uit de darmen komen...een 'scheet' in de volkstaal.
(6) graeit: is het huidig  ww. raden.


"Ring-King", een Nederlandstalige kaart. Dit kwam niet zoveel voor, want de liefde moest in die tijd verklaard worden in de taal van Molière.

RING - KING

Hoort gy dien ronk van yzer,
Rink-King-King?
Nu luider en dan lyzer,
Ring-King-King?
't Is in die smisse, ring-king-king,
Dat ik te vrijen ging. ( 2 maal)

De smid, de smidse en de hamer speelden al een rol bij de Grieken en Germaanse volkeren met Thor. Bij de Grieken was de mismaakte Vulcanus een bepaalde tijd de geliefde van Aphrodite.
Bij de Germanen werden huwelijken vastgelegd door met de hamer van Thor driemaal op een aambeeld te slaan. Bij huwelijksplechtigheden werd er mede gezwaaid, gezegend om de vruchtbaarheid van het paar te bevorderen. Zie in dit verband Gretna Green 

Op een bepaald ogenblik was de hamer gestolen door de trollen. De goden zouden de hamer terugbezorgen indien Trym, de reuzenkoning met Freya,  een godin van de vruchtbaarheid, mocht trouwen. Daarna verkleedde Thor zich als bruid en betrad de burcht van de trollen. Bij de bruiloft beval Trym dat de hamer werd gehaald en tijdens de huwelijksinzegening  in de schoot van de bruid werd gelegd. Als Thor de hamer  in de hand kreeg , doodde hij er eerst Trym mede en dan de rest van het reuzengeslacht.Geen opmerkingen:

Een reactie posten